× Logowanie Rejestracja Kupony promocyjne
Dla firm O nas Certyfikat Blog Newsletter Kontakt Regulamin Polityka prywatności
  • Regulamin Konkursu 1. Postanowienia Ogólne 1.1 Organizatorem Promocji jest Europejskie Centrum Nadzoru Zofia Wieczorek z siedzibą w Rybniku ul. Krzyżowa 28, zwane dalej ECN, właściciel portalu www.zadowolonykonsument.pl. 1.2 Promocja odbywa się od dnia 13.03.2019 do dnia 20.03.2019 r. 1.3 Promocja organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 1.4 Celem Konkursu jest zwiększenie interakcji z Odbiorcami strony Zadowolony Konsument na Facebooku. 1.5 Fundatorem nagród jest ECN, Fashionata, Szkoła Nurkowania Delfinek-Scuba oraz Park Rozrywki Fly-Sky Kielce. 1.6 Konkurs przeprowadzany jest na podstawie niniejszego Regulaminu. 1.7 Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany, czy wspierany przez właściciela Serwisu Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu. 1.8 Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursu należy kierować wyłącznie do Organizatora. 2. Zasady i przebieg Konkursu oraz wyłaniania Zwycięzców 2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które wykonają zadanie konkursowe. 2.2 Zadanie konkursowe polega na napisaniu w komentarzu pod postem konkursowym krótkiego sloganu/hasła reklamowego związane z naszym portalem - Zadowolony Konsument. 2.3 Uczestnik Konkursu może wykonać zadanie konkursowe nieograniczoną ilość razy, co może zwiększyć jego szansę na wygraną. 2.4 Zwycięzca Konkursu zostaje wyłoniony przez Organizatora Konkursu w sposób subiektywny. Wygrywa Uczestnik Konkursu, którego komentarz najbardziej przypadnie do gustu Organizatorowi. 2.5 Informacja o zwycięzcy Konkursu pojawi się na FanPage’u Organizatora www.facebook.com/Zadowolonykonsument/ w dniach 21.03- 24.03.2019 r. Uczestnik Konkursu, przystępując do udziału w nim wyraża zgodę na publikację nazwy swojego profilu na Facebooku przez Organizatora Konkursu w celu ogłoszenia jego wyników. 2.6 Aby otrzymać nagrodę, zwycięzca powinien skontaktować się z Organizatorem Konkursu najpóźniej do 30.03.2019 r. w celu ustalenia warunków odbioru nagrody konkursowej, tj. odbioru nagrody w siedzibie Organizatora Konkursu bądź też dostarczenia Organizatorowi Konkursu adresu pod jaki nagroda ma być dostarczona. 2.7 Nagrodą w Konkursie są: I miejsce - szare legginsy push up wyszczuplające(rozm. XS/S) https://zapodaj.net/8185a3cff60be.jpg.html https://zapodaj.net/5719611e0773d.jpg.html - trzy zaproszenia do Parku Rozrywki Fly Sky Kielce (ważne do 31.05.19) - trzy vouchery na 1,5h zajęcia nurkowania w Szkole Nurkowania Delfinek Scuba (wartość jednego vouchera 50 zł) II miejsce: - trzy zaproszenia do Parku Rozrywki Fly sky kielce (ważne do 31.05.19) - dwa vouchery na 1,5h zajęcia nurkowania w Szkole Nurkowania Delfinek Scuba (wartość jednego vouchera 50 zł) 2.8 Nie ma możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną. 2.9 Uprawnienie do otrzymania nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią. 2.10 W przypadku licznego zainteresowania Konkursem, Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wyłonienia więcej niż jednego Zwycięzcy Konkursu. 3. Reklamacje 3.1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora: Europejskie Centrum Nadzoru Zofia Wieczorek, 44-200 Rybnik ul. Krzyżowa 28. 3.2 Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu. 3.3 Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs - reklamacja” oraz zawierać: • imię i nazwisko składającego reklamację, • dokładny adres jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 3.4 Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia na adres wskazany w punkcie 3.1 niniejszego Regulaminu. 3.5 Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 4. Dane osobowe Uczestników Konkursu 4.1 Administratorem danych osobowych jest Europejskie Centrum Nadzoru Zofia Wieczorek z siedzibą w Rybniku, przy ul. Krzyżowej 28, które przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 4.2 Administrator może przetwarzać Państwa dane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. Podstawą prawną przetwarzania jest: • dobrowolna zgoda wyrażona przez Uczestnika przy przystąpieniu do konkursu; • uzasadniony interes administratora (niezbędność przetwarzania danych osób trzecich do wykonania umowy, możliwość dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami); • wypełnianie przez administratora obowiązków dotyczących przechowywania dowodów księgowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego. 4.3 Administrator pozyskuje i przetwarza następujące dane osobowe Uczestnika Konkursu a. nazwa profilu w serwisie Facebooku b. nazwa konta w serwisie Zadowolony Konsument (NIE ZAWSZE!!!) c. imię i nazwisko a. adres korespondencyjny; 4.4 Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkursu lub do czasu wycofania zgody Uczestnika Konkursu, w zakresie danych przetwarzanych w oparciu o zgodę. Po tym okresie, dane będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora. Informację o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy kierować na adres: kontakt@zadowolonykonsument.pl. 4.5 Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów związanych z uczestnictwem w konkursie. 4.6 Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT oraz podmiotom prowadzącym działalność w zakresie doręczania nagród Uczestnikom Konkursu, a także biurom księgowo-rachunkowym. 4.7 Odbiorcami danych są również upoważnione osoby, które pomagają nam w realizowaniu swoich zadań (pracownicy, współpracownicy). 4.8 Uprzejmie informujemy, iż przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych: • prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych; • prawo do sprostowania danych; • prawo do usunięcia danych; • prawo do ograniczenia przetwarzania; • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania; • prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe) Dodatkowo mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 4.9 Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli zachowanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek nałożony na Administratora przez przepisy prawa. 4.10 Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 5. Postanowienia końcowe 5.1. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Uczestnika. 5.2 Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.zadowolonykonsument.pl.