× Logowanie Rejestracja Kupony promocyjne
Dla firm O nas Certyfikat Blog Newsletter Kontakt Regulamin Polityka prywatności
 • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR LXIII IM. LAJOSA KOSSUTHA

  O nas

  Wizja szkoły LXIII Liceum Ogólnokształcące im. Lajosa Kossutha w Warszawie to szkoła otwarta na współpracę z rodzicami, ukierunkowana na tworzenie silnych więzi międzyludzkich, kultywująca szkolne tradycje oraz zacieśniająca współpracę z instytucjami działającymi na terenie kraju. Jest to szkoła przyjazna dla uczniów, gwarantująca im poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość wszechstronnego rozwoju intelektualnego przy pomocy dobrego i skutecznego nauczania. Panuje tu przyjazna atmosfera zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli. Zapewnia ona wysokie standardy kształcenia, wychowania i opieki. Nasza szkoła kształtuje swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego, by mogli oni sprostać wyzwaniom współczesnego świata, promuje przedsiębiorczość i kreatywność. Poprzez modyfikowanie kierunków kształcenia, metody i formy pracy, przygotowuje absolwenta do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w dorosłym życiu, działania zespołowego, podjęcia studiów wyższych na wybranym kierunku oraz aktywnego funkcjonowania na rynku pracy. Nasza szkoła dba o relacje międzykulturowe, międzywyznaniowe. Nasi uczniowie pozbawieni są takich cech jak dyskryminacja i rasizm. Szkoła dysponuje bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych. Organizuje wycieczki, badania plenerowe, wyjazdy zagraniczne, wymiany. Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli stosujących nowatorskie metody nauczania. Skutkuje to dobrymi osiągnięciami naszych uczniów w olimpiadach, konkursach i na maturze. Mamy nowoczesne, dobrze wyposażone pracownie, tablice interaktywne, projektory, co zapewnia komfort pracy uczniom i nauczycielom. Nasi uczniowie mają zapewnioną opiekę medyczną i psychologiczną. Odpowiednie wykształcenie, podejście i duże zaangażowanie pedagoga szkolnego pozwalają na jak najszybsze rozwiązanie problemów wychowawczych. Profesjonalizm, jakim się wykazuje, zapewnia pełną anonimowość, fachową pomoc i wsparcie. Zadaniem społeczności szkolnej jest wypracowanie uznania i prestiżu w środowisku lokalnym.Misja szkoły Szkoła jest wspólnotą opartą na zasadach partnerstwa, przyjaźni, szacunku, poszanowania wyznawanych przekonań i wzajemnej pomocy. Nauczyciele w swoich działaniach dydaktyczno-wychowawczych kierują się dobrem uczniów, troską o ich bezpieczeństwo i zdrowie, kształtują właściwą postawę moralną i obywatelską swoich wychowanków, dążą do pełnego rozwoju ich osobowości. Szkoła pomaga uczniom w ich rozwoju poprzez stworzenie bezpiecznej i twórczej atmosfery procesu nauczania, rozpoznawanie, zachęcanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień i umiejętności, rozbudzanie chęci i szacunku do nauki. Szkoła przygotowuje uczniów do przyszłego życia poprzez uczenie tolerancji i respektowania potrzeb innych ludzi, kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki i pracy, poznawanie zasad współżycia społecznego, zachęcanie do działania zespołowego, uświadamianie odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze, Uczymy uczciwości, odpowiedzialności, poczucia własnej wartości, szacunku dla trwałych wartości ludzkich. Szkoła stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju, kreuje postawy twórcze, aktywne, nacechowane wartościami humanistycznymi, uczy gotowości do inicjatyw i pracy zespołowej. Rozwija ciekawość poznawczą uczniów, motywuje ich do uczenia się i rozwijania umiejętności dzięki stosowanym przez nauczycieli aktywizującym metodom pracy. Placówka daje uczniom szansę rozwoju umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi oraz zdolności do wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji. Nauczyciele troszczą się o wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, wybierając formy i metody pracy oraz przedstawiając szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych. Misję szkoły realizujemy poprzez zadania zawarte w planie pracy szkoły, programie wychowawczym i programie profilaktyki.


  Opinie użytkowników

  Brak


  Ta firma nie ma jeszcze żadnej opini.
  Dodaj swoją opinie już teraz!

  Dodaj opinię