× Logowanie Rejestracja Kupony promocyjne
Dla firm O nas Certyfikat Blog Newsletter Kontakt Regulamin Polityka prywatności
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubichowie

  O nas

  Szkoła umożliwia: 

  1.  realizację obowiązku szkolnego oraz kontroluje jego spełnianie, 
  2.  zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Szkoły; umożliwia rozwój ich talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych, 
  3.  rozwijanie różnorodnych zainteresowań poprzez organizowanie wielu form zajęć pozalekcyjnych, 
  4.  uczniom mającym trudności udział w zajęciach organizowanych w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej w celu wyrównania braków edukacyjnych, 
  5. uczniom z grup dyspanseryjnych w zajęciach gimnastyki korekcyjnej, 
  6. poznanie dziedzictwa kultury narodowej, podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej, a w szczególności nauki języka polskiego oraz własnej historii i kultury, 
  7. uczestniczenie w szkolnej nauce religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami, uznając prawo do religijnego wychowania dzieci, 
  8. korzystanie z pomocy pedagoga i logopedy szkolnego. 

  W zakresie nauczania Szkoła zapewnia uczniom przede wszystkim:

  1. naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem,
  2. poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiających kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia,
  3. dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści,
  4. rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych, przestrzennych, itp.),
  5. rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,
  6. traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawcza samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego zrozumienia świata, ludzi i siebie,
  7. poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,
  8. poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej. 

  Szkoła stwarza uczniom warunki do zdobywania następujących umiejętności wykorzystania zdobywanej wiedzy:

  1. planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się, przyjmowania coraz większej odpowiedzialności za własna naukę,
  2. skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień,
  3. efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm,
  4. rozwiązywania problemów w twórczy sposób,
  5. poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologia informacyjną,
  6. odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków,
  7. rozwoju sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,
  8. przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.


  Opinie użytkowników

  Brak


  Ta firma nie ma jeszcze żadnej opini.
  Dodaj swoją opinie już teraz!

  Dodaj opinię