× Logowanie Rejestracja Kupony promocyjne
Dla firm O nas Certyfikat Blog Newsletter Kontakt Regulamin Polityka prywatności
 • Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego

  O nas

  MISJA SZKOŁY

  Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszym jest indywidualny i wszechstronny rozwój oraz wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności umożliwiające dalszą naukę. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wpajamy system wartości etycznych. Przygotowujemy do aktywnego udziału w życiu kulturalnym. Budzimy w uczniach wrażliwość na dobro, prawdę i piękno.

  MODEL ABSOLWENTA

  Nasz absolwent:

  – dba o rozwój intelektualno-emocjonalny

  – potrafi korzystać z różnych źródeł informacji

  – posiada umiejętność zdobywania, przetwarzania i wykorzystywania wiedzy

  – posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności, które umożliwiają mu podjęcie nauki na wyższym

  etapie edukacyjnym w szkole przez siebie wybranej.

  – umie samodzielnie, twórczo i krytycznie myśleć

  – jest kreatywny, odpowiedzialny i obowiązkowy

  –  reprezentuje postawę proekologiczną

  – rozwija zainteresowania, talenty i pasje

  – wyraża siebie w sposób akceptowany społecznie

  – dostrzegając różnorodność świata, umie zachować własną indywidualność

  – jest wrażliwy na potrzeby i krzywdę innych

  – jest kulturalny

  – docenia wagę więzi międzyludzkich

  – z każdej swojej roli społecznej wywiązuje się w zadawalający jego i innych sposób

  – umie współpracować w grupie

  Misję Szkoły Podstawowej nr 34 realizuje się poprzez:

  • kultywowanie tradycji szkoły, jej symboli, program wychowawczy, ceremoniał
  • opracowanie lub odpowiedni dobór programów nauczania,
  • działalność zespołów przedmiotowych,
  • budowę zestawu szkolnych narzędzi diagnozowania jakości pracy oraz oceniania wiedzy i umiejętności,
  • tworzenie sprzyjających warunków współpracy z rodzicami,
  • budowę programu współpracy ze środowiskiem,
  • pracę i pomoc uczniom wymagającym dodatkowej opieki,
  • pracę z uczniami wybitnie zdolnymi,
  • współpracę z uczelniami wyższymi,
  • współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz instytucjami edukacyjnymi,
  • organizację spotkań z przedstawicielami różnych kultur, religii, narodowości oraz z podróżnikami
  • rozwój działalności pozalekcyjnej w szkole i środowisku,
  • przygotowanie uczniów do wykorzystania nowoczesnych źródeł informacji w procesie dydaktycznym,
  • stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze.
  • propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego.

  Wizja szkoły

  Dzięki wprowadzeniu nowoczesnych metod nauczania oraz szczegółowemu opracowaniu programów dydaktyczno-wychowawczych uczniowie mają możliwość wszechstronnego rozwoju oraz rozwijania swoich uzdolnień, możliwości, zainteresowań, umiejętności i samodzielności życiowej w ścisłym związku ze środowiskiem lokalnym.
  1. dydaktyka

  • przekazujemy uczniom rzetelną wiedzę i praktyczne umiejętności
  • przygotowujemy do dalszego kształcenia się
  • inspirujemy do rozwoju intelektualnego, duchowego i fizycznego
  • rozwijamy w uczniach umiejętności korzystania z najnowszych zdobyczy techniki i nowoczesnych źródeł informacji
  • przygotowujemy do życia w Europie i świecie
  • kształtujemy samodzielność i twórczą kreatywność
  • wdrażamy zasady kulturalnego i bezpiecznego zachowania

  2. wychowanie

  • wskazujemy uczniom właściwe postawy wobec siebie i innych
  • kształtujemy w uczniach świadomość moralną, pomagamy w ustalaniu hierarchii wartości i dokonywaniu wyborów
  • rozwijamy w uczniach przywiązanie do tradycji, tożsamości narodowej i europejskiej
  • promujemy zdrowy styl życia i świadomość ekologiczną
  • zdecydowanie reagujemy na przejawy agresji i patologie w zachowaniu dzieci
  • kształtujemy wrażliwość estetyczną
  • wychowujemy do poczucia własnej wartości
  • przygotowujemy do dojrzałego uczestniczenia w życiu społecznym
  • integrujemy uczniów z różnych środowisk
  • uczymy poszanowania mienia i pracy innych
  • uświadamiamy znaczenie rodziny w życiu jednostki i społeczeństwa
  • przestrzegamy prawa demokracji i tolerancji
  • współpracujemy z rodzicami i instytucjami środowiska lokalnego

  3. opieka

  • dbamy o dyscyplinę, porządek, sumienne wypełnianie obowiązków
  • pomagamy w sytuacjach trudnych
  • współpracujemy z instytucjami pomagającymi innym
  • zapewniamy młodzieży bezpieczne warunki nauki w szkole


  Opinie użytkowników

  Brak


  Ta firma nie ma jeszcze żadnej opini.
  Dodaj swoją opinie już teraz!

  Dodaj opinię